Đàn ông: Nghĩ phải có Tầm - Đẹp phải có Tâm - Sống phải có Chất - Tạp chí thời trang Cardino
024.66.736.837